Закон України “Про нотаріат”

Закон України “Про нотаріат”

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про нотаріат

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 39, ст.383 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 3426-XII (
3426-12 ) від 02.09.93, ВВР, 1993, N 39, ст.384 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N
210/98-ВР від 24.03.98, ВВР, 1998, N 35, ст.241
N 1709-III (
1709-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.257
N 2056-III (
2056-14 ) від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.436
N 2921-III (
2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 762-IV (
762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 980-IV (
980-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.6
N 1255-IV (
1255-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.140
N 2798-IV (
2798-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 42, ст.464
N 3201-IV (
3201-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110
N 3538-IV (
3538-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.295
N 614-VI (
614-17 ) від 01.10.2008 }

{ У тексті Закону: слова “нотаріус та інша посадова особа”
і “нотаріус чи інша посадова особа” в усіх відмінках і
числах замінено словами “нотаріус або посадова особа” у
відповідному відмінку і числі; слова “управління юстиції
Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій” в усіх
відмінках і числах замінено словами “Головне управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головні управління юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі” у відповідному відмінку;
слова “посадова особа виконавчого комітету сільської,
селищної, міської Ради народних депутатів” в усіх
відмінках і числах замінено словами “посадова особа
органу місцевого самоврядування” у відповідному відмінку
і числі згідно із Законом N 614-VI (
614-17 ) від
01.10.2008 }

Цей Закон встановлює порядок правового регулювання діяльності
нотаріату в Україні.

Розділ I
НОТАРІАТ В УКРАЇНІ
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1
. Поняття нотаріату. Органи і особи, які вчиняють
нотаріальні дії { Назва статті 1 в редакції Закону N 614-VI (
Цей Закон встановлює порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні. НОТАРІАТ В УКРАЇНІ . Поняття нотаріату. Органи і особи, які вчиняють нотаріальні дії 614-17 ) від
01.10.2008 }
Нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на
які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що
мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії,
передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної
вірогідності. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на
нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах,
державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або
займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами,
мають однакову юридичну силу. У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії,
передбачені статтею 37 цього Закону, вчиняються уповноваженими на
це посадовими особами органів місцевого самоврядування. { Частина
четверта статті 1 в редакції Закону N 614-VI (
Нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу. У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії, передбачені статтею 37 цього Закону, вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування. { Частина четверта статті 1 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від
01.10.2008 } Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на
консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним
законодавством, – на дипломатичні представництва України. Посвідчення заповітів і доручень, прирівняних до
нотаріальних, може провадитись особами, вказаними у статті 40
цього Закону.
Стаття 2. Правова основа діяльності нотаріату
Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України
( 254к/96-ВР ), цей Закон, інші законодавчі акти України.
Стаття 2-1. Державне регулювання нотаріальної діяльності
Державне регулювання нотаріальної діяльності полягає у
встановленні порядку допуску громадян до здійснення нотаріальної
діяльності, порядку зупинення і припинення приватної нотаріальної
діяльності, порядку вчинення нотаріальних дій; визначенні органів
та осіб, які вчиняють нотаріальні дії та які здійснюють контроль
за організацією нотаріату і нотаріальною діяльністю в Україні,
перевірки організації нотаріальної діяльності нотаріусів та
виконання ними правил нотаріального діловодства; визначенні ставок
державного мита, яке справляється державними нотаріусами;
встановленні розмірів плати за надання додаткових
інформаційно-технічних послуг та порядку її справляння.
Контроль за організацією нотаріату України, перевірки
організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів та
виконання ними правил нотаріального діловодства здійснюються
Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі. { Закон доповнено статтею 2-1 згідно із Законом N 614-VI
(
614-17 ) від 01.10.2008 }
Стаття 3. Нотаріус
Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу
юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері
права не менше трьох років, пройшов стажування протягом одного
року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса,
склав кваліфікаційний іспит, одержав свідоцтво про право на
зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа,
яка має судимість за вчинення злочину, обмежена у дієздатності або
визнана недієздатною за рішенням суду.
Нотаріус не може займатися підприємницькою або адвокатською
діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на
державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування,
перебувати у штаті інших юридичних осіб, входити самостійно, через
представника або підставних осіб до складу правління чи інших
виконавчих органів господарських організацій, кредитно-фінансових
установ, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім
викладацької, наукової і творчої, у вільний від роботи час.
Реєстраційна справа приватного нотаріуса зберігається і
ведеться Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі. { Стаття 3 в редакції Закону N 614-VI (
. Нотаріус Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менше трьох років, пройшов стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, склав кваліфікаційний іспит, одержав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення злочину, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду. Нотаріус не може займатися підприємницькою або адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування, перебувати у штаті інших юридичних осіб, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів господарських організацій, кредитно-фінансових установ, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої, у вільний від роботи час. Реєстраційна справа приватного нотаріуса зберігається і ведеться Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. 614-17 ) від 01.10.2008 }
Стаття 4. Права нотаріуса
Нотаріус має право: витребувати від підприємств, установ і організацій відомості
та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій; одержувати плату за надання консультацій правового
характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, за
вчинення приватними нотаріусами нотаріальних дій, за надання
додаткових інформаційно-технічних послуг; { Статтю 4 доповнено
абзацом згідно із Законом N 614-VI (
. Права нотаріуса Нотаріус має право: витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій; одержувати плату за надання консультацій правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, за вчинення приватними нотаріусами нотаріальних дій, за надання додаткових інформаційно-технічних послуг; { Статтю 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 } складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та
виписки з них, а також давати роз’яснення з питань вчинення
нотаріальних дій і консультації правового характеру. Чинним
законодавством нотаріусу можуть бути надані й інші права.
Стаття 5. Обов’язки нотаріуса
Нотаріус зобов’язаний: здійснювати свої професійні обов’язки відповідно до цього
Закону і принесеної присяги; сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у
здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати
права і обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних
нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла
бути використана їм на шкоду; зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв’язку з
вчиненням нотаріальних дій; відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її
невідповідності законодавству України або міжнародним договорам. вести нотаріальне діловодство та архів нотаріуса відповідно
до встановлених правил; { Статтю 5 доповнено абзацом шостим згідно
із Законом N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 } дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та
архіву нотаріуса, не допускати їх пошкодження чи знищення;
{ Статтю 5 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 614-VI
( 614-17 ) від 01.10.2008 } надавати документи, інформацію і пояснення на вимогу
Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
при здійсненні ними повноважень щодо контролю за організацією
діяльності та виконанням нотаріусами правил нотаріального
діловодства; { Статтю 5 доповнено абзацом восьмим згідно із
Законом N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 } постійно підвищувати свій професійний рівень, а у випадках,
передбачених пунктом 3 частини першої статті 29-1 цього Закону,
проходити підвищення кваліфікації; { Статтю 5 доповнено абзацом
дев’ятим згідно із Законом N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 } виконувати інші обов’язки, передбачені законом. { Статтю 5
доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 614-VI ( 614-17 )
від 01.10.2008 }
Стаття 6. Присяга нотаріуса
Особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною
діяльністю, в Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях юстиції
в областях, містах Києві та Севастополі в урочистій обстановці
приносить присягу такого змісту: “Урочисто присягаю виконувати обов’язки нотаріуса чесно і
сумлінно, згідно з законом і совістю, поважати права і законні
інтереси громадян і організацій, зберігати професійну таємницю,
скрізь і завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса”.
Стаття 7. Вчинення нотаріальних дій
Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, у
своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на
території Республіки Крим, крім того, – законодавством Республіки
Крим, наказами Міністра юстиції України, нормативними актами
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій. Нотаріуси у встановленому порядку в межах своєї компетенції
вирішують питання, що випливають з норм міжнародного права, а
також укладених Україною міждержавних угод.
Стаття 8. Нотаріальна таємниця
Нотаріальна таємниця – сукупність відомостей, отриманих під
час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса
заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті
майнові та немайнові права і обов’язки тощо.
Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також
стажист нотаріуса зобов’язані зберігати нотаріальну таємницю,
навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги
чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка
прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.
Обов’язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також
на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв’язку з
виконанням ними службових обов’язків чи іншої роботи, на осіб,
залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на
інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет
нотаріальної таємниці.
Особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть
відповідальність у порядку, встановленому законом.
Довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що
зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним
та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися
нотаріальні дії. У разі смерті особи чи визнання її померлою такі
довідки видаються спадкоємцям померлого. У разі визнання особи
безвісно відсутньою опікун, призначений для охорони майна безвісно
відсутнього, має право отримувати довідки про вчинені нотаріальні
дії, якщо це необхідно для збереження майна, над яким встановлена
опіка.
Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи
надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану
письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і досудового
слідства у зв’язку з цивільними, господарськими, адміністративними
або кримінальними справами, справами про адміністративні
правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з
обов’язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової
печатки відповідного органу.
Довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які
необхідні виключно для встановлення додержання законодавства з
питань оподаткування, надаються нотаріусом протягом 10 робочих
днів на обґрунтовану письмову вимогу органів державної податкової
служби.
Довідки про наявність складеного заповіту та витяги із
спадкового реєстру за виключенням заповідача видаються тільки
після смерті заповідача.
Нотаріус не має права давати свідчення в якості свідка щодо
відомостей, які становлять нотаріальну таємницю, крім випадків,
коли цього вимагають особи, за дорученням яких або щодо яких
вчинялися нотаріальні дії.
На вимогу Міністерства юстиції України, Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
з метою регулювання організації нотаріальної діяльності нотаріуси
видають підписані ними копії документів та витяги з них, а також
пояснення нотаріусів у строк, встановлений цими органами. { Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
(
762-15 ) від 15.05.2003; в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 )
від 01.10.2008 }
Стаття 8-1. Гарантії нотаріальної діяльності
Держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам
до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам
в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності.
Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою
перешкоджання виконанню ним своїх обов’язків або спонукання до
вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього,
його стажиста, інших працівників, які знаходяться у трудових
відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну
таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність
відповідно до законодавства.
Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на
підставі та в порядку, встановленому законом.
Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів,
що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим
Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри
нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути
надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і
повинні бути повернуті судом негайно після огляду. { Закон доповнено статтею 8-1 згідно із Законом N 614-VI
(
. Гарантії нотаріальної діяльності Держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності. Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов’язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його стажиста, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. 614-17 ) від 01.10.2008 }
Стаття 9. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій
Нотаріус та посадова особа органу місцевого самоврядування,
які вчиняють нотаріальні дії, не вправі вчиняти нотаріальні дії на
своє ім’я і від свого імені, на ім’я і від імені свого чоловіка чи
своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків,
діда, баби, братів, сестер), а також на ім’я і від імені
працівників даної нотаріальної контори, працівників, що
перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом, або
працівників даного виконавчого комітету. Посадові особи органу
місцевого самоврядування не вправі вчиняти нотаріальні дії також
на ім’я і від імені даного виконавчого комітету. У зазначених
випадках нотаріальні дії вчиняються в будь-якій іншій державній
нотаріальній конторі, у приватного нотаріуса чи у виконавчому
комітеті іншої сільської, селищної, міської Ради народних
депутатів. Посадові особи, перелічені у статті 40 цього Закону, не
вправі посвідчувати заповіти та доручення на своє ім’я і від свого
імені, на ім’я і від імені свого чоловіка або своєї дружини, його
(її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів,
сестер). Нотаріальні і прирівняні до них дії, вчинені з порушенням
встановлених цією статтею правил, є недійсними.
Стаття 10. Кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її
роботи
Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які
мають намір займатися нотаріальною діяльністю, при Головному
управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управліннях юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі утворюються кваліфікаційні комісії нотаріату.
Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату затверджується
Міністерством юстиції України.
Строк повноважень кваліфікаційної комісії нотаріату становить
три роки, починаючи з дня видання наказу про її утворення.
Після проходження стажування особи, які мають намір скласти
кваліфікаційний іспит на право на зайняття нотаріальною
діяльністю, допускаються кваліфікаційною комісією нотаріату до
його складання.
Порядок проведення кваліфікаційних іспитів установлюється
Міністерством юстиції України.
На підставі результатів складеного іспиту кваліфікаційна
комісія нотаріату приймає рішення про внесення Головним
управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі подання до Міністерства юстиції України про
видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до
його повторного складання не раніше ніж через один рік.
Особа, приватна нотаріальна діяльність якої протягом трьох
років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною
діяльністю не була зареєстрована і яка не працювала нотаріусом,
консультантом державної нотаріальної контори чи помічником
(консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою,
яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, до
подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності повинна
підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання кваліфікаційного
іспиту в установленому Міністерством юстиції України порядку.
Кваліфікаційна комісія нотаріату:
1) вирішує питання про допуск або відмову в допуску до
складання кваліфікаційного іспиту;
2) приймає кваліфікаційні іспити на право на зайняття
нотаріальною діяльністю.
Рішення кваліфікаційної комісії може бути оскаржено у Вищу
кваліфікаційну комісію нотаріату при Міністерстві юстиції України
в місячний строк з дня вручення його копії заінтересованій особі
або до суду.
Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату
затверджується Кабінетом Міністрів України. { Стаття 10 в редакції Закону N 614-VI (
. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій Нотаріус та посадова особа органу місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, не вправі вчиняти нотаріальні дії на своє ім’я і від свого імені, на ім’я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також на ім’я і від імені працівників даної нотаріальної контори, працівників, що перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом, або працівників даного виконавчого комітету. Посадові особи органу місцевого самоврядування не вправі вчиняти нотаріальні дії також на ім’я і від імені даного виконавчого комітету. У зазначених випадках нотаріальні дії вчиняються в будь-якій іншій державній нотаріальній конторі, у приватного нотаріуса чи у виконавчому комітеті іншої сільської, селищної, міської Ради народних депутатів. Посадові особи, перелічені у статті 40 цього Закону, не вправі посвідчувати заповіти та доручення на своє ім’я і від свого імені, на ім’я і від імені свого чоловіка або своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер). Нотаріальні і прирівняні до них дії, вчинені з порушенням встановлених цією статтею правил, є недійсними. . Кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях юстиції в областях, містах Києві та Севастополі утворюються кваліфікаційні комісії нотаріату. Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату затверджується Міністерством юстиції України. Строк повноважень кваліфікаційної комісії нотаріату становить три роки, починаючи з дня видання наказу про її утворення. Після проходження стажування особи, які мають намір скласти кваліфікаційний іспит на право на зайняття нотаріальною діяльністю, допускаються кваліфікаційною комісією нотаріату до його складання. Порядок проведення кваліфікаційних іспитів установлюється Міністерством юстиції України. На підставі результатів складеного іспиту кваліфікаційна комісія нотаріату приймає рішення про внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання до Міністерства юстиції України про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складання не раніше ніж через один рік. Особа, приватна нотаріальна діяльність якої протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не була зареєстрована і яка не працювала нотаріусом, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою, яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання кваліфікаційного іспиту в установленому Міністерством юстиції України порядку. Кваліфікаційна комісія нотаріату: 1) вирішує питання про допуск або відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту; 2) приймає кваліфікаційні іспити на право на зайняття нотаріальною діяльністю. Рішення кваліфікаційної комісії може бути оскаржено у Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату при Міністерстві юстиції України в місячний строк з дня вручення його копії заінтересованій особі або до суду. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату затверджується Кабінетом Міністрів України. 614-17 ) від 01.10.2008 }
Стаття 11. Свідоцтво про право на заняття
нотаріальною діяльністю
Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю
видається Міністерством юстиції України на підставі рішення
кваліфікаційної комісії нотаріату. Відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до суду в
місячний строк з дня її одержання. За видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною
діяльністю вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття
нотаріальною діяльністю
Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може
бути анульовано Міністерством юстиції України: 1) з власної ініціативи нотаріуса; 2) за поданням Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у випадках: а) втрати громадянства України або виїзду за межі України на
постійне проживання; б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який
набрав чинності; в) винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса
примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили; г) винесення постанови про припинення кримінальної справи
щодо нотаріуса з нереабілітуючих підстав; д) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про
обмеження дієздатності особи, яка виконує обов’язки нотаріуса,
визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її
померлою; е) неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства
при вчиненні нотаріальних дій або грубого порушення закону, яке
завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ,
організацій, громадян; є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану
здоров’я, що перешкоджає нотаріальній діяльності; ж) порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною другою
статті 3, частиною першою статті 8 та статтею 9 цього Закону; з) набрання законної сили рішенням суду про порушення
нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії;
{ Пункт 2 частини першої статті 12 доповнено підпунктом “з” згідно
із Законом N 614-VI (
. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю видається Міністерством юстиції України на підставі рішення кваліфікаційної комісії нотаріату. Відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до суду в місячний строк з дня її одержання. За видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України. . Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції України: 1) з власної ініціативи нотаріуса; 2) за поданням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у випадках: а) втрати громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання; б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який набрав чинності; в) винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили; г) винесення постанови про припинення кримінальної справи щодо нотаріуса з нереабілітуючих підстав; д) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності особи, яка виконує обов’язки нотаріуса, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її померлою; е) неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян; є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає нотаріальній діяльності; ж) порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною другою статті 3, частиною першою статті 8 та статтею 9 цього Закону; з) набрання законної сили рішенням суду про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії; { Пункт 2 частини першої статті 12 доповнено підпунктом “з” згідно із Законом N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 } и) знищення нотаріусом або з його вини архіву нотаріуса або
окремих документів. { Пункт 2 частини першої статті 12 доповнено
підпунктом “и” згідно із Законом N 614-VI ( 614-17 ) від
01.10.2008 } Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття
нотаріальною діяльністю може бути оскаржено до суду в місячний
строк з дня його одержання.
Стаття 13. Стажист нотаріуса
Стажистом нотаріуса може бути громадянин України, який має
вищу юридичну освіту, має стаж роботи у сфері права не менше трьох
років, володіє державною мовою. Керівником стажування може бути
нотаріус, який має стаж нотаріальної діяльності не менше 10 років.
Умови роботи визначаються трудовим контрактом між стажистом та
приватним нотаріусом чи державною нотаріальною конторою з
додержанням законодавства про працю.
Кількість посад стажистів нотаріусів щороку визначається
Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі за погодженням з
Міністерством юстиції України.
Не може бути стажистом нотаріуса особа, яка має судимість, а
також особа, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за
рішенням суду.
Стажист нотаріуса не може займатися підприємницькою або
адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань,
перебувати на державній службі або на службі в органах місцевого
самоврядування, перебувати у штаті інших юридичних осіб, входити
самостійно, через представника або підставних осіб до складу
правління чи інших виконавчих органів господарських організацій,
кредитно-фінансових установ, а також виконувати іншу оплачувану
роботу, крім викладацької, наукової і творчої, у вільний від
роботи час.
Стажист нотаріуса має право:
1) ознайомитися із змістом нотаріальних документів, поданих
нотаріусу для вчинення нотаріальних дій;
2) бути присутнім на прийомі фізичних осіб та представників
юридичних осіб;
3) складати проекти правочинів, заповітів, свідоцтв та інших
документів, що стосуються вчинення нотаріальних дій;
4) вносити записи до реєстрів для реєстрації нотаріальних
дій;
5) виконувати інші завдання, передбачені трудовим контрактом
між стажистом та приватним нотаріусом і планом стажування.
Стажист нотаріуса не має права підписувати за нотаріуса
нотаріальні документи та використовувати печатку нотаріуса.
Трудова книжка стажиста державного нотаріуса заповнюється і
зберігається у Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях юстиції
в областях, містах Києві та Севастополі. Трудова книжка стажиста
приватного нотаріуса заповнюється та зберігається приватним
нотаріусом – керівником стажування.
Умови та порядок проходження стажування встановлюються
Міністерством юстиції України.
До стажування прирівнюється робота строком не менше семи
років у Міністерстві юстиції України, Головному управлінні юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управліннях юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі на посадах з безпосереднім здійсненням контролю за
організацією нотаріату, перевірки організації нотаріальної
діяльності нотаріусів та виконання ними правил нотаріального
діловодства.
Особа, яка проходила стажування в державній нотаріальній
конторі і отримала свідоцтво про право на зайняття нотаріальною
діяльністю, повинна не менше одного року після отримання такого
свідоцтва працювати на посаді державного нотаріуса. { Стаття 13 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }
Стаття 13-1. Нотаріальний округ
Нотаріальний округ – територіальна одиниця, в межах якої
нотаріус здійснює нотаріальну діяльність і в межах якого
знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний
нотаріус, або робоче місце (контора) приватного нотаріуса.
Нотаріальні округи визначаються відповідно до
адміністративно-територіального устрою України. У містах з
районним поділом округом діяльності нотаріуса є вся територія
міста. У разі зміни адміністративно-територіального поділу
України, в результаті якого розташування робочого місця (контори)
приватного нотаріуса увійшло до іншого нотаріального округу,
нотаріальна діяльність відповідних нотаріусів повинна бути
зареєстрована в цьому нотаріальному окрузі.
Нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за
межами свого нотаріального округу, за винятком заміщення інших
нотаріусів у випадках, передбачених цим Законом. { Закон доповнено статтею 13-1 згідно із Законом N 614-VI
(
. Нотаріальний округ Нотаріальний округ – територіальна одиниця, в межах якої нотаріус здійснює нотаріальну діяльність і в межах якого знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний нотаріус, або робоче місце (контора) приватного нотаріуса. Нотаріальні округи визначаються відповідно до адміністративно-територіального устрою України. У містах з районним поділом округом діяльності нотаріуса є вся територія міста. У разі зміни адміністративно-територіального поділу України, в результаті якого розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса увійшло до іншого нотаріального округу, нотаріальна діяльність відповідних нотаріусів повинна бути зареєстрована в цьому нотаріальному окрузі. Нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, за винятком заміщення інших нотаріусів у випадках, передбачених цим Законом. 614-17 ) від 01.10.2008 }
Стаття 14. Нотаріальне діловодство і звітність
Правила ведення нотаріального діловодства затверджуються
Міністерством юстиції України за погодженням із спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері
архівної справи і діловодства.
Державні нотаріальні контори і приватні нотаріуси ведуть
встановлену статистичну та бухгалтерську звітність і подають
Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.
Державні нотаріальні контори подають встановлену статистичну
і бухгалтерську звітність, приватні нотаріуси – статистичну
звітність.
Статистичний звіт про роботу державних нотаріальних контор та
приватних нотаріусів подається Головним управлінням юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі до Міністерства юстиції України.
Документи нотаріального діловодства та архів приватного
нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та
користуванні приватного нотаріуса у зв’язку із здійсненням ним
нотаріальної діяльності.
Приватний нотаріус зобов’язаний забезпечити зберігання
документів нотаріального діловодства та архіву приватного
нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної
діяльності.
У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи
нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса
передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в
порядку, встановленому законодавством. { Стаття 14 в редакції Закону N 614-VI (
. Нотаріальне діловодство і звітність Правила ведення нотаріального діловодства затверджуються Міністерством юстиції України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Державні нотаріальні контори і приватні нотаріуси ведуть встановлену статистичну та бухгалтерську звітність і подають Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Державні нотаріальні контори подають встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, приватні нотаріуси – статистичну звітність. Статистичний звіт про роботу державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів подається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі до Міністерства юстиції України. Документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв’язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов’язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності. У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством. 614-17 ) від 01.10.2008 }
Стаття 15. Мова нотаріального діловодства
Мова нотаріального діловодства визначається статтею 20 Закону
Української РСР “Про мови в Українській РСР” (
. Мова нотаріального діловодства Мова нотаріального діловодства визначається статтею 20 Закону Української РСР “Про мови в Українській РСР” ( 8312-11 ). Якщо
особа, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, не знає
мови, якою ведеться діловодство, тексти оформлюваних документів
мають бути перекладені їй нотаріусом або перекладачем.
Стаття 16. Об’єднання нотаріусів
Нотаріуси можуть об’єднуватися у регіональні,
загальнодержавні, міжнародні спілки та асоціації. Об’єднання нотаріусів представляють їх інтереси у державних
та інших органах, захищають соціальні та професійні права
нотаріусів, здійснюють методичну і видавничу роботу, можуть
створювати спеціальні фонди і діють відповідно до своїх статутів.
ГЛАВА 2. ДЕРЖАВНІ НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ І ДЕРЖАВНІ
НОТАРІАЛЬНІ АРХІВИ
Стаття 17
. Організація роботи державних нотаріальних контор
Державні нотаріальні контори створюються і ліквідуються
Міністерством юстиції України.
Штати державних нотаріальних контор затверджуються Головним
управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі в межах встановленої для державних
нотаріальних контор штатної чисельності і фонду заробітної плати.
Державна нотаріальна контора є юридичною особою, яка
створюється та реєструється у встановленому законом порядку.
Очолює державну нотаріальну контору завідуючий, який призначається
із числа осіб, які мають свідоцтво про право на зайняття
нотаріальною діяльністю.
Призначення на посаду державного нотаріуса і завідуючого
державною нотаріальною конторою та звільнення з посади провадиться
Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі. { Стаття 17 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }
Стаття 18. Керівництво державними нотаріальними конторами
Керівництво державними нотаріальними конторами здійснює
Міністерство юстиції України через Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні
управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. { Стаття 18 в редакції Закону N 614-VI (
. Керівництво державними нотаріальними конторами Керівництво державними нотаріальними конторами здійснює Міністерство юстиції України через Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. 614-17 ) від 01.10.2008 }
Стаття 19. Оплата вчинюваних нотаріальних дій
За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють
державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового
характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а
також технічного характеру справляється окрема плата у розмірах,
що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними
управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються
до Державного бюджету України. ( Частина друга статті 19 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1709-III (
. Оплата вчинюваних нотаріальних дій За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України. ( Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1709-III ( 1709-14 ) від
11.05.2000 )
Стаття 20. Утримання державних нотаріальних контор
Державні нотаріальні контори утримуються за рахунок
державного бюджету.
Стаття 21. Відповідальність державного нотаріуса
Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних або недбалих дій
державного нотаріуса, відшкодовується в порядку, передбаченому
законодавством України.
Стаття 22. Печатка державного нотаріуса
Державний нотаріус має печатку із зображенням Державного
герба України, найменуванням державної нотаріальної контори і
відповідним номером.
Стаття 23. Державні нотаріальні архіви
В обласних центрах, містах Києві, Сімферополі та Севастополі
засновуються державні нотаріальні архіви, які є складовою частиною
Національного архівного фонду і здійснюють тимчасове (до 75 років)
зберігання нотаріальних документів. Питання організації діяльності та компетенція державного
нотаріального архіву визначаються положенням про нього, що
затверджується Міністерством юстиції України за погодженням з
Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України. Державний нотаріальний архів очолює завідуючий, який
призначається на посаду і звільняється з неї Головним управлінням
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі. Мережа і штати державних нотаріальних архівів затверджуються
в порядку, передбаченому для державних нотаріальних контор. Державний нотаріальний архів є юридичною особою і має печатку
із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.
ГЛАВА 3. ПРИВАТНА НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 24
. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності.
Реєстраційне посвідчення
Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться
Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі на підставі заяви особи, яка
має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, та
акта про сертифікацію про відповідність робочого місця (контори)
приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам. У заяві
зазначається назва нотаріального округу, в якому особа буде
займатися нотаріальною діяльністю.
Робоче місце (контора) приватного нотаріуса повинно
розташовуватися в межах визначеного для нього нотаріального
округу. Вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса
встановлюються Міністерством юстиції України.
До заяви про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності
додаються:
свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю та
його засвідчена копія;
документ, що підтверджує право власності або право оренди на
приміщення для розташування робочого місця (контори) приватного
нотаріуса, чи договір про співпрацю з іншим приватним нотаріусом,
який надає заявнику відповідне приміщення, та його засвідчена
копія;
довідка про відсутність судимості;
довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців про те, що особа не займається
підприємницькою діяльністю;
дві фотокартки розміром 3х4 см;
паспорт громадянина України та трудова книжка, які подаються
особисто.
Копії зазначених документів та трудова книжка із внесеним до
неї приватним нотаріусом записом про реєстрацію приватної
нотаріальної діяльності зберігаються в реєстраційній справі
нотаріуса.
Реєстраційне посвідчення видається Головним управлінням
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі у семиденний строк після подання заяви. Відмова у
реєстрації приватної нотаріальної діяльності допускається лише у
разі, коли подані документи не відповідають встановленим вимогам.
Про видачу реєстраційного посвідчення Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні
управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
повідомляють державну податкову інспекцію за місцезнаходженням
робочого місця (контори) приватного нотаріуса.
У реєстраційному посвідченні зазначаються нотаріальний округ
та адреса робочого місця (контори) приватного нотаріуса.
Приватний нотаріус зобов’язаний розпочати нотаріальну
діяльність протягом 30 робочих днів після видачі реєстраційного
посвідчення.
У разі коли нотаріус не розпочав роботу в установлений строк
без поважних на те причин, реєстраційне посвідчення за наказом
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі анулюється.
Приватний нотаріус вправі мати контору, укладати
цивільно-правові та трудові договори, відкривати поточні та
вкладні (депозитні) рахунки в банках.
Час прийому громадян приватним нотаріусом повинен становити
не менше п’яти годин на день і п’яти робочих днів на тиждень за
виключенням обставин, за яких нотаріус з незалежних від нього
причин не може здійснювати такий прийом. { Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2921-III
(
2921-14 ) від 10.01.2002; в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 )
від 01.10.2008 }
Стаття 25. Робоче місце (контора) приватного нотаріуса
Робоче місце (контора) приватного нотаріуса має знаходитись у
межах нотаріального округу, в якому приватний нотаріус здійснює
нотаріальну діяльність.
Робоче місце (контора) має відповідати таким умовам:
1) забезпечувати дотримання нотаріальної таємниці;
2) давати можливість кожному приватному нотаріусу, який
здійснює нотаріальну діяльність, одночасно та незалежно від іншого
приватного нотаріуса здійснювати нотаріальну діяльність;
3) бути захищеним від несанкціонованого проникнення;
4) бути забезпеченим сейфом для зберігання печаток, штампів,
металевою шафою для зберігання архіву нотаріуса;
5) кількість кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце
(контора) приватного нотаріуса, не може бути меншою, ніж кількість
приватних нотаріусів, які здійснюють нотаріальну діяльність у його
межах;
6) бути пристосованим для роботи технічного персоналу з
документами у відокремленій від нотаріуса кімнаті.
До початку нотаріальної діяльності приватним нотаріусом, а
також у разі зміни адреси розташування робочого місця (контори)
приватного нотаріуса, Головним управлінням юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними
управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
протягом 15 днів з моменту отримання заяви про зміну адреси
розташування робочого місця (контори) проводиться перевірка
відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса
встановленим цим Законом умовам, за результатами якої складається
акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса
або акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори)
приватного нотаріуса.
Приватний нотаріус може здійснювати нотаріальну діяльність
лише за наявності акта про сертифікацію робочого місця (контори)
приватного нотаріуса або рішення суду, яке набрало законної сили,
яким визнано незаконним акт про відмову у сертифікації робочого
місця (контори) приватного нотаріуса.
Про зміну адреси робочого місця (контори) приватний нотаріус
зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідомити Головне
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі. { Стаття 25 в редакції Закону N 614-VI (
. Робоче місце (контора) приватного нотаріуса Робоче місце (контора) приватного нотаріуса має знаходитись у межах нотаріального округу, в якому приватний нотаріус здійснює нотаріальну діяльність. Робоче місце (контора) має відповідати таким умовам: 1) забезпечувати дотримання нотаріальної таємниці; 2) давати можливість кожному приватному нотаріусу, який здійснює нотаріальну діяльність, одночасно та незалежно від іншого приватного нотаріуса здійснювати нотаріальну діяльність; 3) бути захищеним від несанкціонованого проникнення; 4) бути забезпеченим сейфом для зберігання печаток, штампів, металевою шафою для зберігання архіву нотаріуса; 5) кількість кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце (контора) приватного нотаріуса, не може бути меншою, ніж кількість приватних нотаріусів, які здійснюють нотаріальну діяльність у його межах; 6) бути пристосованим для роботи технічного персоналу з документами у відокремленій від нотаріуса кімнаті. До початку нотаріальної діяльності приватним нотаріусом, а також у разі зміни адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом 15 днів з моменту отримання заяви про зміну адреси розташування робочого місця (контори) проводиться перевірка відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам, за результатами якої складається акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса. Приватний нотаріус може здійснювати нотаріальну діяльність лише за наявності акта про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або рішення суду, яке набрало законної сили, яким визнано незаконним акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса. Про зміну адреси робочого місця (контори) приватний нотаріус зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідомити Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. 614-17 ) від 01.10.2008 }
Стаття 26. Печатка приватного нотаріуса
Приватний нотаріус має печатку із зображенням Державного
Герба України, яка містить слова “приватний нотаріус”, його
прізвище, ім’я та по батькові, назву нотаріального округу.
Печатка приватного нотаріуса виготовляється за єдиним зразком
та описом, встановленими Міністерством юстиції України, за рахунок
коштів приватного нотаріуса в установленому законодавством
порядку. { Стаття 26 в редакції Закону N 614-VI (
. Печатка приватного нотаріуса Приватний нотаріус має печатку із зображенням Державного Герба України, яка містить слова “приватний нотаріус”, його прізвище, ім’я та по батькові, назву нотаріального округу. Печатка приватного нотаріуса виготовляється за єдиним зразком та описом, встановленими Міністерством юстиції України, за рахунок коштів приватного нотаріуса в установленому законодавством порядку. 614-17 ) від 01.10.2008 }
Стаття 27. Відповідальність приватного нотаріуса
Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або
недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному
розмірі.
Стаття 28. Страхування цивільно-правової відповідальності
приватного нотаріуса
Для забезпечення відшкодування заподіяної внаслідок вчиненої
нотаріальної дії шкоди приватний нотаріус зобов’язаний до початку
зайняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір
страхування цивільно-правової відповідальності.
Держава не несе відповідальності за шкоду, заподіяну
неправомірними діями приватного нотаріуса при здійсненні ним
нотаріальної діяльності.
Приватний нотаріус не несе відповідальності по зобов’язаннях
держави.
Мінімальний розмір страхової суми становить сто п’ятдесят
мінімальних розмірів заробітної плати.
Розмір відшкодування заподіяної шкоди визначається за згодою
сторін або в судовому порядку. { Стаття 28 в редакції Закону N 614-VI (
. Відповідальність приватного нотаріуса Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі. . Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса Для забезпечення відшкодування заподіяної внаслідок вчиненої нотаріальної дії шкоди приватний нотаріус зобов’язаний до початку зайняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності. Держава не несе відповідальності за шкоду, заподіяну неправомірними діями приватного нотаріуса при здійсненні ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус не несе відповідальності по зобов’язаннях держави. Мінімальний розмір страхової суми становить сто п’ятдесят мінімальних розмірів заробітної плати. Розмір відшкодування заподіяної шкоди визначається за згодою сторін або в судовому порядку. 614-17 ) від 01.10.2008 }
Стаття 29. Заміщення приватного нотаріуса
Заміщення приватного нотаріуса можливе у разі зупинення його
нотаріальної діяльності в порядку, визначеному цим Законом.
Приватний нотаріус може укласти договір про заміщення його з
іншим приватним нотаріусом у порядку та у межах строків,
визначених статтями 29-1, 29-2 цього Закону.
Заміщення приватного нотаріуса проводиться до припинення
обставин, з якими це заміщення пов’язане.
Приватний нотаріус, який заміщує приватного нотаріуса,
нотаріальна діяльність якого зупинена, вчиняє нотаріальні дії від
свого імені та прикладає свою особисту печатку.
Приватний нотаріус, якого заміщують, не вправі здійснювати
нотаріальну діяльність під час цього заміщення, якщо інше не
передбачено цим Законом.
У разі дострокового повернення приватного нотаріуса до
здійснення нотаріальної діяльності повноваження нотаріуса, який
його заміщує, що виникли внаслідок такого заміщення, автоматично
припиняються. { Стаття 29 в редакції Закону N 614-VI (
. Заміщення приватного нотаріуса Заміщення приватного нотаріуса можливе у разі зупинення його нотаріальної діяльності в порядку, визначеному цим Законом. Приватний нотаріус може укласти договір про заміщення його з іншим приватним нотаріусом у порядку та у межах строків, визначених статтями 29-1, 29-2 цього Закону. Заміщення приватного нотаріуса проводиться до припинення обставин, з якими це заміщення пов’язане. Приватний нотаріус, який заміщує приватного нотаріуса, нотаріальна діяльність якого зупинена, вчиняє нотаріальні дії від свого імені та прикладає свою особисту печатку. Приватний нотаріус, якого заміщують, не вправі здійснювати нотаріальну діяльність під час цього заміщення, якщо інше не передбачено цим Законом. У разі дострокового повернення приватного нотаріуса до здійснення нотаріальної діяльності повноваження нотаріуса, який його заміщує, що виникли внаслідок такого заміщення, автоматично припиняються. 614-17 ) від 01.10.2008 }