Кодекс професійної етики нотаріусів України

Кодекс професійної етики нотаріусів України

Шановні колеги!
17 листопада 2007 року рішенням Конференції Української нотаріальної палати було затверджено Кодекс професійної етики нотаріусів України.
В основу Кодексу було покладено Етичний кодекс нотаріусів Європи та заповіді Міжнародного союзу нотаріату. Він покликаний сприяти сумлінному виконанню нотаріусами свого професійного обов’язку, розумінню нотаріальною спільнотою публічно-правового призначення та відповідального характеру нотаріальної діяльності, а, отже, і підвищенню авторитету нотаріату та репутації нотаріусів.
Звертаємо вашу увагу на важливість та актуальність зазначеного Кодексу та обов’язковість дотримання його норм у повсякденній професійній діяльності.

 

 

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
НОТАРІУСІВ УКРАЇНИ

Цей Кодекс визначає професійні та морально-етичні стандарти нотаріальної діяльності і особистої поведінки нотаріусів, розуміння нотаріальною спільнотою публічно-правового призначення та відповідального характеру нотаріальної діяльності, а також високих вимог до виконання професійного обов’язку нотаріуса.
Кодекс розроблений у відповідності до Конституції України, Закону України “Про нотаріат”, Статуту Української нотаріальної палати та Європейського Кодексу нотаріальної етики.

Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Предмет регулювання

1. Цей Кодекс встановлює основні вимоги до професійної поведінки нотаріусів у формі приписів, спрямованих на підвищення авторитету українського нотаріату та зміцнення престижу професії нотаріуса.
2. Кодекс формує професійні та морально-етичні правила нотаріальної діяльності й особистої поведінки нотаріуса, характеристику порушень професійної етики, принципи поведінки нотаріусів.
3. Правила цього Кодексу є обов’язковими для нотаріусів, а також поширюються на помічників нотаріусів та консультантів державних нотаріальних контор.
4. Норми даного Кодексу не скасовують і не замінюють положень чинного законодавства про нотаріат, а доповнюють його.

Стаття 2. Завдання Кодексу професійної етики нотаріусів України

1. Завданнями цього Кодексу є:
забезпечення довіри суспільства та громадян до нотаріусів;
забезпечення ефективності виконання завдань і функцій органів нотаріату;
підвищення авторитету нотаріату та репутації нотаріусів;
профілактика корупції серед державних нотаріусів;
розширення можливостей впливу громадськості на якість діяльності нотаріусів;
інформування фізичних та юридичних осіб про поведінку, на яку вони вправі очікувати від нотаріусів.

Стаття 3. Основні принципи професійної діяльності нотаріусів

Професійна поведінка нотаріусів України ґрунтується на таких основних принципах:
1. Незалежність
Специфіка цілей і завдань нотаріату вимагає за необхідну умову належного здійснення нотаріальної діяльності, максимальної незалежності нотаріуса, свободи від будь-якого впливу чи тиску, неправомірного втручання у його діяльність.
З метою дотримання цього принципу в своїй професійній діяльності нотаріус зобов’язаний протистояти будь-яким незаконним спробам посягання на його незалежність, бути мужнім і принциповим у виконанні своїх професійних обов’язків, відстоюванні професійних прав та їхньому ефективному використанні в інтересах учасників нотаріального процесу.
Нотаріус зобов’язаний не допускати у своїй професійній діяльності компромісів, які негативно вплинули б на його професійний імідж, ставлячи за мету отримання благ від керівництва, органів державної влади, третіх осіб або учасників нотаріального процесу, якщо такі компроміси суперечать вимогам закону і перешкоджають належному наданню правової допомоги.
Нотаріус не повинен керуватися вказівками інших осіб стосовно змісту, форм, методів, послідовності та часу здійснення його професійних прав та обов’язків, якщо вони суперечать закону і його професійній уяві про оптимальний варіант виконання власних професійних дій.
2. Законність
У своїй професійній діяльності нотаріус зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності, застосовувати всі свої знання і професійну майстерність для належного захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.
Нотаріус не може давати фізичним і юридичним особам поради, свідомо спрямовані на скоєння ними правопорушень, або іншим чином умисно сприяти їхньому скоєнню.
Нотаріус у своїй професійній діяльності не має права вдаватися до засобів та методів, що суперечать чинному законодавству або цьому Кодексу.
3. Об’єктивність та неупередженість
Нотаріус зобов’язаний здійснювати свою професійну діяльність відповідно до законодавства і принесеної присяги та бути неупередженим при вчиненні нотаріальних дій.
Нотаріус зобов’язаний приймати рішення і вчиняти дії неупереджено: не допускати при виконанні своїх обов’язків надання переваг або створення умов для надання переваг будь-яким особам, групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання і відношення до релігії, переконань, належності до громадських об’єднань, професійної приналежності та за іншими ознаками, а також будь-яким юридичним особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
Нотаріус зобов’язаний не допускати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання ним своїх обов’язків.
4. Перевага інтересів фізичних та юридичних осіб
У межах дотримання принципу законності нотаріус у своїй професійній діяльності зобов’язаний виходити з переваги інтересів фізичних та юридичних осіб перед своїми власними інтересами, інтересами колег, партнерів, співробітників.
Нотаріус повинен поважати свободу фізичних та юридичних осіб щодо вчинення нотаріальних дій будь-яким іншим нотаріусом.
5. Конфіденційність
Розголошення відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, заборонено за будь-яких обставин, окрім випадків, встановлених Законом України “Про нотаріат”.
Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і найважливішою передумовою довірчих відносин між нотаріусом та фізичними й юридичними особами. Збереження конфіденційності будь-якої інформації, отриманої нотаріусом від фізичних і юридичних осіб, а також про них або інших осіб у процесі здійснення нотаріальної діяльності є правом нотаріуса у відносинах з усіма суб’єктами права, які можуть вимагати розголошення такої інформації, та обов’язком – щодо фізичних та юридичних осіб і тих осіб, кого ця інформація стосується.
Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі.
Конфіденційність певної інформації, що охороняється правилами цієї статті, може бути відмінена тільки особою, зацікавленою в її дотриманні (або спадкоємцями такої фізичної особи чи правонаступниками юридичної особи), в письмовій або іншій зафіксованій формі.
Нотаріус не відповідає за порушення цього принципу у випадках допиту його у встановленому законом порядку як свідка стосовно обставин, що виходять за межі предмета нотаріальної таємниці, визначеного чинним законодавством, хоча й охоплюється предметом конфіденційності інформації, передбаченим цим Кодексом.
Нотаріус зобов’язаний забезпечити розуміння і дотримання принципу конфіденційності та таємниці нотаріальних дій його помічниками (консультантами державної нотаріальної контори) та технічним персоналом.
Нотаріус зобов’язаний забезпечити такі умови зберігання документів, що знаходяться в його розпорядженні і містять конфіденційну інформацію, які виключають доступ до них сторонніх осіб, окрім випадків, передбачених законодавством.
6. Добросовісність
Зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків нотаріуса, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, фундаментальне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів нотаріальної діяльності.
Нотаріус зобов’язаний надавати правову допомогу фізичним та юридичним особам компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їхнього застосування.
Нотаріус має постійно працювати над вдосконаленням своїх знань і професійної майстерності, володіти достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві.
Нотаріус повинен забезпечувати необхідний рівень компетентності своїх помічників (консультантів державної нотаріальної контори), технічного персоналу та інших осіб, що залучаються ним для виконання окремих робіт.
7. Чесність
У своїй професійній діяльності нотаріус повинен бути чесним і порядним; не вдаватися до омани, погроз, шантажу, підкупу, використання складних матеріальних чи особистих обставин інших осіб або інших протизаконних засобів для досягнення своїх професійних чи особистих цілей; поважати права, свободи, законні інтереси, честь, гідність, репутацію та почуття осіб, з якими він спілкується при здійсненні нотаріальної діяльності.
8. Повага до професії
Усією своєю діяльністю і поведінкою нотаріус повинен стверджувати повагу до нотаріальної професії, її сутності і призначення, сприяти збереженню та підвищенню її престижу.
Цього принципу необхідно дотримуватися в усіх сферах діяльності нотаріуса: професійній, громадській, публічній тощо.
Нотаріус не повинен вчиняти дії, спрямовані на обмеження права особи, яка звернулася по вчинення нотаріальної дії, професійних прав нотаріуса, незалежності нотаріальної професії, підрив її престижу.
9. Культура поведінки
Дбаючи про престиж своєї професії, нотаріус мусить забезпечувати високий рівень культури поведінки, поводитися гідно, стримано, тактовно, зберігати самоконтроль і витримку, мати пристойний зовнішній вигляд.

РОЗДІЛ ІІ
ОБОВ’ЯЗКИ НОТАРІУСА

Стаття 4. Сумлінна професійна поведінка

1. Нотаріус зобов’язаний виконувати свої обов’язки згідно принесеної присяги і завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса.
2. Своєю діяльністю та поведінкою нотаріус зобов’язаний сприяти підвищенню позитивної громадської думки про професію нотаріуса, брати участь у розвитку правових відносин у суспільстві та забезпечувати законність у цивільно-правових відносинах.

Стаття 5. Дотримання основних заповідей Міжнародного союзу нотаріату

Нотаріус повинен знати та дотримуватися заповідей Міжнародного союзу нотаріату, що створювалися протягом століть існування нотаріату і довели свою правову бездоганність:
1. Поважай своє Міністерство, органи державної влади, органи професійного співтовариства та своїх колег.
2. Вчиняй нотаріальні дії, діючи в межах закону, вирішуй сумніви; не вчиняй правочин, якщо є сумнів щодо його законності та правильності.
3. Віддай належне Правді.
4. Дій обережно.
5. Вивчай матеріали ґрунтовно, старанно та ретельно.
6. Радься з Честю.
7. Керуйся Справедливістю.
8. Обмежуйся Законом.
9. Працюй з Гідністю.
10. Пам’ятай, що твоя місія полягає в тому, аби не допускати цивільно-правових спорів.

Стаття 6. Морально-етичні зобов’язання нотаріуса

1. Нотаріус має дотримуватися наступних морально-етичних зобов’язань:
захищати інтереси людини, суспільства і держави, дотримуватися вимог закону;
сприяти утвердженню в суспільстві віри у закон і справедливість;
не вчиняти в особистих інтересах чи в інтересах інших осіб дій, які могли б поставити під сумнів неупередженість і незалежність нотаріальної діяльності, скомпрометувати нотаріуса у суспільній думці, заподіяти шкоду честі та гідності професії нотаріуса;
ставитися до колег по юридичній професії в дусі поваги і доброзичливого співробітництва;
підтримувати сприятливий морально-психологічний клімат у нотаріальній конторі і в нотаріальній спільноті в цілому, уникати проявів шкідливих звичок і особливостей поведінки, що можуть ображати людську гідність і негативно сприйматися суспільством;
постійно підвищувати свій професійний рівень, технічну компетентність, вивчати діюче законодавство і нотаріальну практику;
зберігати професійну таємницю;
нести повну особисту і майнову відповідальність за дотримання вимог законодавства;
забезпечувати у своїй діяльності високі критерії і вимоги культури спілкування, в будь-якій ситуації прагнути зберегти витримку й особисту гідність.
2. Нотаріус при виконанні професійних обов’язків не повинен допускати:
порушення без поважних причин встановленого режиму роботи нотаріальної контори, вимог до приміщення і технічного оснащення нотаріальної контори;
необґрунтованої відмови у виїзді до осіб, які звернулися по вчинення нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством;
відсутності на робочому місці у нотаріальній конторі без поважних причин;
передачі функцій зі вчинення нотаріальних дій співробітникам нотаріальної контори, а також щодо виконання технічних робіт, підготовці проектів документів, виготовленню оригіналів і копій, розмноження документів іншим особам, крім співробітників нотаріальної контори;
здійснення прийому відвідувачів у нетверезому стані, паління під час прийому без згоди відвідувачів чи інших проявів неповажного ставлення до осіб, з якими нотаріусові доводиться взаємодіяти в процесі своєї професійної діяльності.
3. Нотаріус зобов’язаний усувати наслідки порушення ним правил сумлінної поведінки, у тому числі вживати заходів з відновлення громадської довіри.

Стаття 7. Дії, несумісні з професією нотаріуса

1. Несумісними з професією нотаріуса є:
перебування у штаті інших державних, приватних та громадських підприємств, установ та організацій, а також виконання іншої оплачуваної роботи, крім викладацької, наукової та творчої у вільний від роботи час;
заняття підприємницькою або посередницькою діяльністю;
наявність представницького мандату.

Стаття 8. Дії, що підривають професійну гідність нотаріуса

1. Діями, які підривають професійну гідність, визнаються:
настирливе і неодноразове нав’язування своїх професійних послуг;
надання юридичної допомоги шляхом шахрайських або інших незаконних дій;
вчинення або участь у вчиненні незаконних дій;
використання для особистих цілей грошей, цінних паперів, прийнятих на зберігання або вилучених під час вжиття заходів щодо охорони спадкового майна померлих громадян;
договори або домовленість з іншими, ніж практикуючий нотаріус, особами про розподіл або передачу коштів, одержаних за вчинення нотаріальних дій;
пияцтво та наркоманія;
аморальні дії по відношенню до своїх колег та представників інших юридичних професій, у тому числі спонукання осіб до написання скарг на дії колег-нотаріусів.

Стаття 9. Використання інформації

1. Нотаріус зобов’язаний забезпечити доступність інформації про діяльність органів нотаріату у межах і порядку, встановлених законодавством.
2. Нотаріус зобов’язаний дотримуватися встановлених правил надання службової інформації.
3. Нотаріусові забороняється використовувати отриману інформацію в невідповідних цілях, інакше, як у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4. Нотаріус не повинен прагнути одержати доступ до конфіденційної інформації, володіння якою чи використання якої не відноситься до його компетенції.
5. Нотаріусові забороняється розголошувати довірену йому клієнтом таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, визначену Законами України “Про інформацію” та “Про державну таємницю”, а також використовувати таку інформацію у власних інтересах або в інтересах інших осіб шляхом порад чи рекомендацій. Нотаріус не повинен приховувати від громадян факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки людей, крім випадків заборони розголошення відомостей, які становлять державну таємницю, вичерпний перелік яких визначено законом, а також завдавати шкоди державній інформаційній політиці, суб’єктам інформаційних відносин шляхом ухилення чи утримання від вжиття заходів з охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

Стаття 10. Конфлікт інтересів

1. Нотаріус не має права використовувати свій офіційний стан для невиправданого здобування особистої користі або особистої та фінансової користі для своєї сім’ї.
2. Нотаріус зобов’язаний запобігати виникненню конфлікту інтересів, а у разі виникнення конфлікту – вжити заходів з його врегулювання.

Стаття 11. Консультації

1. У випадку, якщо нотаріус не впевнений у тому, які саме дії він повинен вчинити або від яких дій він повинен утриматися з метою дотримання норм поведінки, зазначений нотаріус може проводити консультації з колегами, а в разі нез’ясування питання – звернутися по консультацію до посадової особи органу нотаріату, що здійснює контроль за діяльністю нотаріусів, чи Української нотаріальної палати.

Стаття 12. Пріоритет прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб

1. Нотаріус зобов’язаний виходити з того, що визнання, дотримання й захист прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб становлять зміст діяльності органів нотаріату.
2. Нотаріус має з належною повагою ставитися до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їхніх об’єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог, допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманості у висловлюваннях або поводитися таким чином, що дискредитує органи нотаріату або ганьбить репутацію нотаріуса, допускатися рішень і дій (бездіяльності), які утискують права, свободи і законні інтереси громадян, їхніх об’єднань, а також юридичних осіб або здатні завдати шкоди їхній честі, гідності і діловій репутації.

Розділ IІІ
ПРОФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ НОТАРІУСІВ

Стаття 13. Відносини нотаріуса з особами, які до нього звернулися

1. Нотаріус зобов’язаний поважати право особи, щодо якої або за дорученням якої вчиняється нотаріальна дія, знайомитися з усіма необхідними документами, поданими для її вчинення.
2. Нотаріус зобов’язаний:
уникати неправдивого подання рівня своєї компетенції. У разі недостатнього рівня професійних знань нотаріус зобов’язаний з власної ініціативи або на прохання особи, яка звернулася до нотаріуса, проводити консультації з колегами, звертатися до інших компетентних осіб чи направити особу по одержання інформації консультативного характеру або безпосередньо для вчинення нотаріальної дії до інших нотаріусів за умови, що у законодавстві відсутні обмеження стосовно місця її вчинення;
діяти як неупереджений радник, сумлінно і чесно, утримуватися від втручання до особистих справ осіб з питань, що виходять за межі його професії та не пов’язані з характером їхнього звернення;
визнавати право особи консультуватися з питань вчинення нотаріальних дій у іншого нотаріуса чи в іншої компетентної особи;
утримуватися від виконання своїх обов’язків за умови чи обставин, що можуть загрожувати якості його послуг;
встановлювати довірливі взаємовідносини зі своїм клієнтом, проявляти терпіння, ввічливість та тактовність у відносинах в тими, з ким він взаємодіє в межах професійного та особистого кола спілкування, не допускаючи вияву неуважного ставлення до людей та до їхніх законних інтересів, а також дотримуватися культури мови, поведінки, зовнішнього вигляду;
не піддаватися тиску третіх осіб, впливу політичної кон’юнктури, суворо дотримуватися вимог законодавства та законних інтересів осіб, які до нього звернулися;
виконувати професійні обов’язки з урахуванням персонального підходу до клієнта;
з повагою ставитися до моральних цінностей і особистих переконань осіб, які до нього звертаються, враховуючі законні інтереси клієнта;
не вводити в оману щодо обов’язковості нотаріального посвідчення дій, що цього не потребують;
надавати особі, яка до нього звернулася, пояснення, необхідні для правильного розуміння та оцінки вчинюваної ним нотаріальної дії;
інформувати свого клієнта про природу дій, що вчинятимуться, про можливі правові наслідки, а також про особливості, властиві вчинюваній нотаріальній дії, та про обсяг дій, проведення яких є необхідним;
інформувати свого клієнта про розмір тарифу (плати) за вчинення нотаріальної дії.
3. Нотаріусові забороняється розподіляти отримані ним кошти за вчинені нотаріальні дії між особами, за участю яких або щодо яких нотаріальні дії вчинялися, або з будь-якими іншими особами, які не перебувають з нотаріусом у трудових відносинах.
4. З посиланням на чинне законодавство нотаріус зобов’язаний пояснити особі, яка звернулася по вчинення нотаріальної дії, підстави та порядок нарахування державного мита (плати) за нотаріальну дію, що вчиняється.

Стаття 14. Відносини нотаріуса з іншими нотаріусами та нотаріальним співтовариством

1. Нотаріус зобов’язаний:
будувати свої відносини з колегами по професії на принципах взаємоповаги, довіри і професійної взаємодії, проявляти коректність і доброзичливість;
бути тактовним у ставленні до колег, інформуючи їх з питань, які можуть допомогти у їхній роботі, а також про потенційні професійні складнощі і про інші проблеми, що вимагають професійної солідарності;
оперативно і достовірно відповідати на запити та звернення своїх колег, що стосуються нотаріальної діяльності;
надавати допомогу і передавати професійний досвід молодим колегам у рамках корпоративної і професійної солідарності, турботи про престиж професії й усього нотаріального співтовариства;
уживати всіх доступних заходів з дотримання співробітниками нотаріальної контори вимог законодавства і морально-етичних принципів.
2. Нотаріус у своїх відносинах з колегами і нотаріальним співтовариством не має права:
характеризуючи свою кваліфікацію, применшувати професійну гідність і авторитет своїх колег;
вести недобросовісну конкуренцію;
монополізувати відповідну сферу нотаріальної діяльності чи роботу з особами, перешкоджаючи роботі інших нотаріусів;
займатися індивідуальною рекламою, в тому числі через засоби масової інформації, рекламувати себе і свою діяльність шляхом посилань на джерела, що не мають прямого відношення до нотаріальної діяльності (не є рекламою вказівки на місцезнаходження і режим роботи нотаріальної контори);
залучати осіб, які звернулися до нотаріальної контори, шляхом зниження встановлених тарифів, а також недобросовісними обіцянками відносно режиму і порядку роботи нотаріальної контори.

Стаття 15. Реагування нотаріуса на незаконну або неетичну поведінку іншого нотаріуса

1. Формами реагування нотаріуса на незаконну або неетичну поведінку іншого нотаріуса, якою заподіяна або може бути заподіяна шкода інтересам нотаріуса, його клієнта, слід вважати звернення (заяви, скарги) до Міністерства юстиції України чи відповідного управління юстиції, до Української нотаріальної палати, а також використання інших форм захисту прав та законних інтересів особи, передбачених законодавством України.

Стаття 16. Поведінка нотаріуса у позаслужбовий час

1. Нотаріус як особа, наділена довірою і відповідальністю перед державою і суспільством, зобов’язаний:
дотримуватися норм етики та моралі;
утримуватися від будь-якої діяльності, здатної негативно вплинути на здійснення професійних обов’язків нотаріуса або викликати сумнів в його незалежності та об’єктивності, а також перешкоджати залученню членів родини до цієї діяльності;
утримуватися від вчинення дій, які можуть зашкодити професійній діяльності нотаріуса чи підірвати довіру та престиж професії в суспільстві, в тому числі від отримання коштовних подарунків і необґрунтованих пільг від осіб, які звернулися по вчинення нотаріальних дій, від відвідування закладів із сумнівною суспільною репутацією;
перешкоджати впливу на нотаріуса у зв’язку із виконанням ним своїх професійних обов’язків і невідкладно інформувати про це компетентні правоохоронні органи.

Стаття 17. Рекламування та інформація про нотаріальну діяльність

1. Реклама щодо професійної діяльності нотаріуса може бути подана у вигляді візитної картки, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові нотаріуса, адреса нотаріальної контори, номери телефонів, факсу та електронна адреса.
2. Крім зазначеного, нотаріусом може надаватися така інформація:
відомості про те, в яких навчальних закладах нотаріус навчався, про отриману ним освіту, де він підвищував кваліфікацію;
про вчені та інші звання нотаріуса, нагороди, вчені праці, інші академічні заслуги і професійні досягнення нотаріуса; його членство в спілках, асоціаціях нотаріусів, участь у роботі їхніх органів;
дані про тривалість стажу роботи нотаріусом;
відомості про іноземні мови, якими володіє нотаріус.
3. Не може бути надана інформація, що стосується оціночних характеристик нотаріуса, відгуків інших осіб про роботу нотаріуса, порівнянь з іншими нотаріусами та їхньої критики.

Розділ ІV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
КОДЕКСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ НОТАРІУСІВ УКРАЇНИ

Стаття 18. Заходи громадського впливу за порушення норм Кодексу

1. За порушення нотаріусом норм цього Кодексу до нього можуть бути застосовані такі заходи громадського впливу:
громадське зауваження;
громадська догана.
2. У разі застосування до нотаріуса заходів громадського впливу більше двох разів протягом календарного року загальні збори нотаріусів регіону можуть звернутися до відповідного управління юстиції з поданням про зупинення діяльності цього нотаріуса, а за наявності підстав, передбачених законодавством – про позбавлення його права на зайняття нотаріальною діяльністю.

Стаття 19. Порядок застосування заходів громадського впливу

1. Заходи громадського впливу накладаються загальними зборами нотаріусів Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя за поданням Комісії з питань професійної етики відповідного відділення УНП чи її колективного члена або іншого легалізованого в установленому порядку об’єднання нотаріусів, Української нотаріальної палати, Міністерства юстиції України, головних управлінь юстиції в Автономної Республіки Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
2. Цей Кодекс набуває чинності з 1 січня 2008 року.